De Idiotie Van Het Normaal Zijn

Hoe normaal is normaal? Hoe verhoudt werkelijkheid zich tot identiteit?
Met deze vraag speelt documentair fotograaf Maarten Coolen.
In een schijnbaar narcistische expo van selfies, portretten en One-Minute Movies wordt de bezoeker blootgesteld aan een allegorie in vier ‘Acts’, van en over de fotograaf. Maar is hij het wel? En waarom is hij het?

Coolen daagt uit, speelt en leidt het publiek door een kermis van beeld.
Tevens nodigt ‘De Idiotie Van Het Normaal Zijn’ uit tot interactie;
publiek krijgt de mogelijkheid eigen wensen te vereeuwigen en medekunstenaar Jasper Snoek geeft in Act #3 zijn reactie in bewegend beeld op de selfies van Maarten.

‘De Idiotie Van Het Normaal Zijn’ is tijdens Dutch Design Week 2015 te zien op Sectie-C en online te volgen op www.deidiotievanhetnormaalzijn.nl

The idiocy of Being Normal

How normal is normal? How does reality relate to identity?
Documentary photographer Maarten Coolen juggles with this question.
In a seemingly narcissistic expo of selfies, portraits and One-Minute Movies, the visitor is exposed to an allegory in four 'Acts' by and about the photographer. But is it really him? And why is it him?

Coolen challenges, plays and leads the audience through a fun fair of images. ‘The Idiocy of Being Normal’ also calls forth interaction; the public gets the opportunity to immortalize their own wishes and in Act #3 fellow artist Jasper Snoek responds to Maarten’s selfies in moving images.

‘The Idiocy of Being Normal’ is on view during Dutch Design Week 2015 at Sectie-C and on display at www.deidiotievanhetnormaalzijn.nl

Nacho Inside Out

Als fotograaf is Maarten Coolen altijd al geïnspireerd door de creërende mens, bouwend aan zijn eigen bestaan. Maarten’s en Nacho’s wegen hebben elkaar de laatste jaren regelmatig gekruist. Vanaf het begin van dit jaar is Maarten gestart met het fotografisch documenteren van Nacho’s wonderlijke momenten.

In deze fotoserie nodigt Maarten u uit om rond te dwalen in Nacho’s dreamscape, de ruimte waar zijn ideeën worden omgezet in objecten als levende organismen. De expositie laat zien hoe foto’s en werk worden samengevoegd in een buitenomgeving.

"Use the long forgotten memories that form your subconsciousness to recreate something. Once that flame starts burning I just have to."

Nacho Carbonell
I think a designer

 

As a photographer, Maarten Coolen has always been inspired by the creative human being,building its own existence. In the past years, Maarten’s and Nacho’s paths have crossed several times. At the start of this year, Maarten started photo documenting Nacho’s moments in time.

In this photo series, Maarten invites you to wander around in Nacho’s dreamscape, the space where his ideas are transformed into objects like living organisms. The exhibition shows how photos and works merge in an outside environment.

"Use the long forgotten memories that form your subconsciousness to recreate something. Once that flame starts burning I just have to."

Nacho Carbonell
I think a designer

Portraits Dialogue

Maarten Coolen kiest naast zijn werk als (digitale) fotograaf bewust voor het analoog portretteren van mensen die zijn aandacht trekken. Dit resulteert in de serie Portraits Dialogue, waarin Maarten de beelden digitaal 'beschildert' op basis van de dialoog die zij met hem aangaan, lang nadat het eigenlijke portret genomen is. Maarten: "Bij analoge fotograe is er altijd een band met de geportretteerde, die voortduurt na het nemen van de foto. Het resultaat is pas na ontwikkeling zichtbaar, er is ruimte en een bepaalde tijdspanne die we samen overbruggen."

In die tijdspanne erna blijven de genomen beelden met Maarten communiceren. "Ik voel mij echt een beeldenschepper. Ik heb de intuïtieve reactie die sommige portretten bij mij oproepen uitgewerkt door de analoge zwart-wit beelden digitaal te beschilderen. Ze worden opnieuw ingekleurd en ik voeg elementen toe." Het resultaat is een serie van portretten die de zelfkant van de samenleving tonen zonder macaber te worden.

De analoge zwart-wit portretten zijn verworden tot stillevens met een menselijke ondergrond. De serie heeft een onderlinge samenhang waar de soms zwar(t)e kant van de kunstenaar tot uiting komt.

Deze kunstwerken zijn te koop.
Voor meer info mail: info@maartencoolen.nl

 

In addition to his work as a (digital) photographer, Maarten Coolen deliberately chooses to make analog portraits of people who attract his attention. This has led to the series Portraits Dialogue, in which Coolen digitally 'paints over' the images, taking inspiration from the dialogue they initiate with him long after the actual portrait is made. Coolen: "With analog photography, there is always a bond with the person portrayed, and this bond continues long after the picture was taken. The result is visible only after development; there is space and a certain period of time that we need to bridge together."

In the period of time following the actual making of the portraits, the images keep communicating with Coolen. "I really feel a creator of images. I have worked out the intuitive response that some portraits call forth in me by digitally painting over the analog black-and-white images. They are colored in and I add the elements." The result is a series of portraits that show the fringes of society without ever being macabre.

The analog black-and-white portraits have turned into still lifes with a human surface. The series is imbued with a mutual interaction that at times reflects the artist's black trait.

These pieces of art are for sale.
For more information: info@maartencoolen.nl

Het Menselijk Bedrijf

In dit fotodocument laat Maarten Coolen de creërende mens zien die bouwt aan zijn eigen bestaan. Deze ambachtsmannen en -vrouwen zijn vastgelegd in de ruimte waar hun ideeën worden omgezet in producten.

De plaats van handeling is Sectie-C, een gebied dat in een paar jaar tijd veranderd is in een speeltijd van de nieuwe ambachtelijkheid. Een broedplaats gevuld met vonkenregens, klodders gips, printers en verdampen. Fijne vingers over vochtige klei, lompe knoesten rond verbogen staal.

Als je interesse hebt in dit prachtige fotodocument, stuur dan een mail met adresgegevens en het aantal boeken naar: info@maartencoolen.nl
Na betaling heeft u dit stukje ambacht zeer spoedig zelf in handen.

'Het Menselijk Bedrijf volgens Maarten Coolen'
ISBN 978-94-91799-01-3
2013

The Human Company

In this photo document, Maarten Coolen shows the creating human being building its own existence. These craftsmen and craftswomen are portrayed in the space in which their ideas are turned into products.

The place of action is Sectie-C, an area that in a few years’ time has changed into a playtime of the new craftsmanship. A breeding ground filled with flying sparks, dollops of plaster, printers and paint fumes. Delicate fingers over moist clay, clumsy knots around bent steel.

If you’re interested in this wonderful photo document, please send an email with address data and the number of books you want to: info@maartencoolen.nl
Once your payment has been received, you will very soon be able to hold this piece of craftsmanship in your hands.

'Het Menselijk Bedrijf volgens Maarten Coolen' / 'The Human Company according to Maarten Coolen'
ISBN 978-94-91799-01-3
2013

PictoRama-Art

De straten van het leven afstruinen, om iedere hoek iets onverwachts.
Kwetsbaar, schokkend, onbeschrijflijk mooi.
Vluchtige momenten vastgelegd door een impulsieve vingerbeweging.
Voor altijd gevangen in een tastbare herinnering.
Een intuïtieve tocht zonder grens tussen denken en doen.
Pure obsessie. Volg mijn actuele input op instagram: maarten_c

 

Strolling the streets of life, each corner reveiling something unexpected. Vulnerable, shocking, indescribably beautiful.
Volatile moments recorded by an impulsive movement of the finger.
Forever caught in a tangible memory.
An intuitive journey without borders between thinking and acting.
Pure obsession. Follow me on instagram: maarten_c

Over

Maarten Coolen is documentair fotograaf. Hij interesseert zich voor ontwikkelingen in de maatschappij en focust op onderwerpen waar de menselijke factor bindend is, zoals portretten, ambacht en de daarbij behorende producten.

Naast werk in opdracht heeft hij de serie Portraits Dialogue gemaakt. Eerder maakte hij het boek HET MENSELIJK BEDRIJF waarin hij de ambachtelijke makers op Sectie-C portretteert. Hij is ook de curator achter de tentoonstelling 'De Idiotie Van Het Normaal Zijn' en was de curator achter de tentoonstelling 'Ode aan Ambacht en Creativiteit'.

Hij werkt in zijn atelier op Sectie-C, een broedplaats voor meer dan 180 creatieven aan de oostkant van Eindhoven en op locatie.

About

Maarten Coolen is a documentary photographer. He takes an interest in societal developments and focusses on topics in which the human factor plays a binding role, such as portraits, crafts and the associated products.

In addition to commissioned work he also created the series Portraits Dialogue. He earlier made the book HET MENSELIJK BEDRIJF (THE HUMAN COMPANY) in which he portrays the craftspeople at Sectie-C.
He also curated the exhibitions 'De Idiotie Van Het Normaal Zijn' (The Idiocy of Being Normal) and 'Ode aan Ambacht en Creativiteit' (Ode to Craft and Creativity).

He works in his studio at Sectie-C, a breeding ground for more than 180 creatives to the east of the city of Eindhoven, and on location.

Contact

Studio Maarten Coolen
Sectie-C
Daalakkersweg 4-02
5641 JA Eindhoven

+31(0)6 55 803 628
info@maartencoolen.nl
www.maartencoolen.nl