Free work

Portraits Dialogue

Maarten Coolen kiest naast zijn werk als (digitale) fotograaf bewust voor het analoog portretteren van mensen die zijn aandacht trekken. Dit resulteert in de serie Portraits Dialogue, waarin Maarten de beelden digitaal ‘beschildert’ op basis van de dialoog die zij met hem aangaan, lang nadat het eigenlijke portret genomen is. Maarten: “Bij analoge fotograe is er altijd een band met de geportretteerde, die voortduurt na het nemen van de foto. Het resultaat is pas na ontwikkeling zichtbaar, er is ruimte en een bepaalde tijdspanne die we samen overbruggen.”

In die tijdspanne erna blijven de genomen beelden met Maarten communiceren. “Ik voel mij echt een beeldenschepper. Ik heb de intu├»tieve reactie die sommige portretten bij mij oproepen uitgewerkt door de analoge zwart-wit beelden digitaal te beschilderen. Ze worden opnieuw ingekleurd en ik voeg elementen toe.” Het resultaat is een serie van portretten die de zelfkant van de samenleving tonen zonder macaber te worden.

De analoge zwart-wit portretten zijn verworden tot stillevens met een menselijke ondergrond. De serie heeft een onderlinge samenhang waar de soms zwar(t)e kant van de kunstenaar tot uiting komt.

Deze kunstwerken zijn te koop.
Voor meer info mail: info@maartencoolen.nl

Portraits Dialogue

In addition to his work as a (digital) photographer, Maarten Coolen deliberately chooses to make analog portraits of people who attract his attention. This has led to the series Portraits Dialogue, in which Coolen digitally ‘paints over’ the images, taking inspiration from the dialogue they initiate with him long after the actual portrait is made. Coolen: “With analog photography, there is always a bond with the person portrayed, and this bond continues long after the picture was taken. The result is visible only after development; there is space and a certain period of time that we need to bridge together.”

In the period of time following the actual making of the portraits, the images keep communicating with Coolen. “I really feel a creator of images. I have worked out the intuitive response that some portraits call forth in me by digitally painting over the analog black-and-white images. They are colored in and I add the elements.” The result is a series of portraits that show the fringes of society without ever being macabre.

The analog black-and-white portraits have turned into still lifes with a human surface. The series is imbued with a mutual interaction that at times reflects the artist’s black trait.

These pieces of art are for sale.
For more information: info@maartencoolen.nl